Wczytuję dane...
Regulamin

//photos05.redcart.pl/templates/images/description/49206/Image/1607536891-regulamin.pdf

  Regulamin Sklepu Internetowego Giboland.pl

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Giboland.pl przez Giboland Marcin Bekas z siedzibą na ul. Kasprowicza 13, 32-400 Myślenice.

  2.Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

  1. pocztę elektroniczną: krainazabawgiboland@gmail.com;
  2. telefonicznie pod numerem +48 692 187 129;

  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.giboland.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, możliwe jest odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  II. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca dokonywanie konkretnych działań związanych z zamawianiem produktów;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  • Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia;
  • Sprzedawca – Marcin Bekas prowadzący działalność gospodarczą pod Giboland Marcin Bekas wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ul. Kasprowicza 13, 32-400 Myślenice NIP: 6811804681;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Usługi

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

  2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  3. Umowa:

  1. o świadczenie usługi, polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. o świadczenie usługi, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  3. o świadczenie usługi, polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

  3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

  6. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji.

  7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

   

  V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Karty produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i telefonu kontaktowego.  

  5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  6. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

  7. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, zawierającego niezbędne dane Klienta, przede wszystkim adres dostawy oraz adres e-mail,
  2. Konto w Sklepie i wykorzystanie danych Klienta podanych przy rejestracji,
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie, wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

  8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia, należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. danych do faktury.

  11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź”.

  12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

  13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej. Z chwilą jej otrzymania, przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

  15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej powinni:

  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy, nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail.

  16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. ew. danych do faktury,
  9. regulaminu,
  10. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

  17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

  18. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

  19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

  VI. Dostawa

  1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

  2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. dostarczenie do Paczkomatu
  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

   3. Koszty wysyłki Towarów:

  1. Kurier DPD (towary o średniej kubaturze oraz mniejsze pojazdy akumulatorowe) – 15 zł
  2. Kurier DHL (średniej wielkości pojazdy i przesyłki do 31,5 kg przy przedpłacie) – 40 zł
  3. Kurier GEIS (duże pojazdy i przesyłki paletowe przy przedpłacie) – 100 zł
  4. Paczkomaty InPost (małe przesyłki o niewielkiej wadze) – 11 zł
  5. Odbiór osobisty (po potwierdzeniu telefonicznym, dotyczy wybranych produktów) – 0 zł

  Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności wyboru innej formy dostawy, jeśli towar nie będzie możliwy do wysłania w wybranej pierwotnie przez Klienta formie (dotyczy dużych gabarytów i większych ilości).

  Sezonowo Sklep oferuje darmową wysyłkę od określonej kwoty zamówienia.

   

  4. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  5. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych lub godzin potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.

  6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych lub w godzinach zgodnie z pkt. VII ppkt.2

  7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza mu paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

  8. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.


  VII. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy – konieczne potwierdzenie telefoniczne);
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy – dotyczy wybranych Towarów (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  5. BRAK FORMY RATALNEJ

  3. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.


  VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

  4. Sprzedawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

  7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

  8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  Giboland Marcin Bekas, ul. Kasprowicza 13,32 – 400 Myślenice, lub mailowo na skrzynkę: krainazabawgiboland@gmail.com

  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Giboland Marcin Bekas, ul. Kasprowicza 13, 32 - 400 Myślenice Kraków, na adres poczty elektronicznej: krainazabawgiboland@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

   

  XI. Gwarancje

  1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana na etykiecie specyfikacji produktu.


  XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/  XIII. Ochrona danych osobowych

  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.


  XIV. Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

  Giboland Marcin Bekas

  ul. Kasprowicza 13

  32 – 400 Myślenice

  e-mail: krainazabawgiboland@gmail.com

  tel. +48 692 187 129

   

  ……………………………………………………

  miejscowość, data

   

   

  Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….……………………………………

  Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………

   

  Formularz odstąpienia od umowy

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

   

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

  [nazwa produktu] ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..…

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

  Giboland Marcin Bekas

  ul. Kasprowicza 13

  32 – 400 Myślenice

  e-mail: krainazabawgiboland@gmail.com

  tel. +48 692 187 129

   

   

  ……………………………………………………

  miejscowość, data

   

   

  Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

  Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………

   

  Formularz odstąpienia od umowy

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

   

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

  [nazwa usługi] ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………    

  Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….


   Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO giboland.pl

   

   

  1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego  Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.

  2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Marcin Bekas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Giboland Marcin Bekas w Myślenicach wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Kasprowicza 13 lok. 8, 34-400 Myślenice NIP: 6811804681, zwana dalej ADO.

  3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  4. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

  5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera
   i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
   w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.

  7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO w ramach Sklepu Internetowego.
  8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.

  9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  10. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.

  11. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  12. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.

  13. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:
  14. operatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 781-173-38-52, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  15. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

  16. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

  17. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.

  Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.